Activiteiten


Voorstelling

Het Belgisch overlegcomité der bedrijfsrevisoren VZW werd opgericht in 1993 om de kleine en middelgrote bedrijfsrevisorenkantoren te verdedigen. Onze vertegenwoordigers zijn aanwezig in de raad van het Instituut van de  Bedrijfsrevisoren en zetelen eveneens in meerdere commissies en werkgroepen.

Dankzij onze inspanning, in 1995, kon het evenwicht worden hersteld tussen de “big 4” en de andere kantoren binnen de raad van het Instituut, en het beroep kan sindsdien voorrang geven aan haar verdediging en externe waardering. Van onze kant, hebben wij erover gewaakt om de eigenheid van de kantoren te verdedigen in dossiers zoals de auditnormen, de interne rotatie, de onafhankelijkheid, de bijdragen aan het Instituut, de hoofdlijnen  van de politiek van toezicht, de organisatie van de kwaliteitscontrole, enz.

Zo heeft de toepassing in België van de ISA normen de laatste tijd veel tijd in beslag genomen tijdens de debatten. Zonder het principe van deze toepassing te willen bestrijden heeft BOBR meerdere verworvenheden bekomen: 

−     de kantoren zullen over een langer dan gewoonlijke periode beschikken om zich aan te passen aan de normwijziging. Volgens de laatst beschikbare informatie, stelt de raad van het IBR voor dat de ISA normen van toepassing zouden worden vanaf de boekjaren 2012 voor de entiteiten van publiek belang en vanaf boekjaar 2014 voor alle andere entiteiten;

−     een begeleidingsplan wordt opgesteld, hetwelk moet verzekeren dat één of meerdere auditprogramma’s ter beschikking worden gesteld, die zowel aangepast zijn aan de ISA omgeving, aan de wettelijke Belgische context als aan de meertaligheid (Frans en Nederlands);

−     geen enkele discriminatie zal gehanteerd worden tussen de kantoren in functie van het al of niet anticiperen op de toepassing van de ISA’s in functie van de inwerkingtreding van de norm.

 

© 2008 - 2019 VIA FUTURA